A MABÉE Alapszabálya.

          A MAGYARORSZÁGI  BÉLYEGGYŰJTŐ  EGYESÜLET  ALAPSZABÁLYA

BEVEZETŐ

 

A Magyarországi  Bélyeggyűjtő  Egyesület (a továbbiakban : MABÉE) a bélyeggyűjtők által létrehozott kulturális nonprofit civil szervezet, amely tagjai ismereteinek, műveltségének növelése, a szabadidő hasznos eltöltése érdekében folytatja tevékenységét .

Az 2016 . június  14- én megalakult Magyarországi Bélyeggyűjtő Egyesület.

Magyarországi  Bélyeggyűjtő  Egyesület néven (MABÉE)  országos szervezetként működik.

 1. A MABÉE FŐBB ADATAI

1.) Az Egyesület neve : Magyarországi  Bélyeggyűjtő  Egyesület.

angolul : Hungarian Philatelic Association ,

németül : Ungarischer  Philatelistenverband ,

franciául : Association des Philatélistes Hongrois .

2.) Rövidített név : MABÉE

3.) Működési terület : Magyarország

4.) Székhely: 1205 Budapest, Mikszáth u. 63

5.) Jelvény (logó): 20 x 15 mm méretű magyar zászló

fehér  alapon 8×3 mm-es méret ű fehér levélboríték, középen

pecsétviaszt jelképező piros ponttal,

6.) Hivatalos  honlapjának címe: ” www.mabeoe.hu

Elektromos levélcíme : mabeoe@mabeoe.hu

 

– 2 –

 

II . A MABÉE JOGÁLLÁSA, CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGE

     ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

A MABÉE az egyesületi jogra irányadó jogszabályok, így különösen a 2013 . évi V. törvény (Ptk.), valamint a 2011. évi CLXXV. törvény előírásai alapján, nyilvántartott tagsággal rendelkező, egyesületként működő civil szervezet, amely egyúttal törekedik a közhasznú jogállás feltételeinek elérésére .

 

II/I. Az egyesület célja :

A MABÉE célja, hogy szervezze a hozzá önkéntesen csatlakozott, a bélyeggyűjtéssel és más hasonló gyűjtési területekkel foglalkozó, önálló egyesületként és nem önálló formában működő gyűjtői közösségek (pl. megyei/fővárosi szervezetek, körök, szakosztályok) , valamint az egyénileg csatlakozó természetes személyek (tagok) tevékenységét  segítse hazánk filatéliai eredményeinek megőrzését és publikálását, szervezze és képviselje a magyar filatélia  kapcsolatait .

Mindezek alapján tevékenysége során a kővetkező feladatokat végzi.

 

II/II. Az egyesület feladatai :

 1. Ápolja és fejleszti a magyar filatélia és kultúra hagyományait, segíti a filatéliai tevékenységet .
 2. Törekszik a magyar filatéliai értékek megőrzésére, értékállóságára, elismertségének növelésére .
 3. Népszerűsíti a bélyeggyűjtést, támogatja és elősegíti az ifjúság kulturális és filatéliai nevelését, hozzájárul a honismeret és a hazaszeretet fejlesztéséhez.
 4. Tevékenyen részt vesz, illetve közreműködik a filatélia minden ágának – így a bélyeggyűjtés, az ifjúsági nevelés, a filatéliai kutatás, a szakirodalom, a postatörténet , a bélyegvizsgálat, a kiállítások szervezése, valamint a bélyegkiadás és forgalmazás – művelésében .
 5. Képviseli és védi a magyar filatéliai társadalom érdekeit .
 6. Fellép a hamisítással, a hamisítványok terjesztésével, a filatéliai csalással szemben , segíti a bélyegszakértői tevékenységet .
 7. Bélyegkör vezetői tanfolyamokat szervez, kidolgozza a képzési tematikát .
 8. Támogatja a filatéliai tudományos- és kutatómunkát, irodalmi tevékenységet, valamint a hazai- és nemzetközi információ áramlást .

– 3 –

 1. Segíti tagegyesületeit, bélyeggyűjtő köreit, szakosztályait, valamint rendezvényeiket .
 2. Hazai és külföldi filatelisták részvételével helyi-, országos kiállításokat rendez, önállóan és másokkal együtt a filatéliát népszerűsítő rendezvényeket szervez, segíti az azokon való részvételt .
 3. Elsősorban tagjainak filatéliai szolgáltatásokat nyújt
 4. Kapcsolatot tart és együttműködik a filatéliai és más gyűjtési területeken érdekelt szervezetekkel és személyekkel, különösen a Magyar Posta Zrt.-vel, annak alapítványaival, a Magyar Filatéliai Tudományos Társasággal, szakmúzeumokkal , könyvtárakkal, bélyegkereskedőkkel és árverező házakkal, a Magyar Éremgyűjtők Egyesületével .
 5. Képviseli a magyar filatelistákat a nemzetközi filatéliai szervezetekben .
 6. Keresi és ápolja a nemzetközi filatéliai kapcsolatokat, támogatja a külföldi, különösen a határon túli magyar filatéliai szervezeteket, gyűjtőket. Támogatja a népek, kultúrák , művészetek határokon átívelő népszerűsítését, előmozdítja a filatéliai turizmust .
 7. Kezdeményezi a filatelista érdekeket, célokat támogató alapítványok létrehozását , segíti a kuratóriumok munkáját .

16.Hivatalos szakmai periodikát ad ki. egyéb kiadványokat jelentet meg, mabéoe hu címen internetes honlapot tart fenn . Hivatalos közleményeit a periodikában  a honlapon teszi közzé.

 

II/III Egyéb általános rendelkezések

 1. Képviselete: az egyesületet az elnök teljes és önálló hatáskörrel képviseli. A helyettesítés részletes szabályait a jelen Alapszabály V. fejezetének 6.2 pontja szabályozza.
 2. A MABÉE politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, országos és helyi választásokon jelöltet nem állít. (Lábjegyzet: a 2011 .évi CLXXV. törvény alapján .
 3. Küldöttgyűléseit székhelyén kell megtartani.
 4. Jelen Alapszabályt az egyesület céljának figyelembevételével kell értelmezni.

– 4 –

 

Ill . A MABÉE TAGSÁGA, A TAGSÁGI VISZONY KELETKEZÉSE ÉS   

     MEGSZŰNÉSE

1 .) A MABÉE rendes tagja az a nagykorú bel-vagy külföldi természetes személy ,illetve az a jogi személy,vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely elfogadja az egyesület  céljait, alapszabályát, a célok megvalósításában aktívan részt vesz, vállalja és teljesíti a tagsággal kapcsolatos kötelezettségeit . A tagokat egyenlő jogok illetik meg és egyenlő kötelezettségek  terhelik, kivéve azt,hogy egyesületi tisztségre, ideértve a küldött/ megbízást is, csak a rendes tagként felvett természetes személy választható .

A természetes személy tagfelvételéről a bélyeggyűjtő kör/egyesület elnöksége dönt . Más egyesület, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, pl. bélyeggyűjtő kör felvételéről a megyei elnökség, illetve a Budapesten működő területi szervezetek elnökségének javaslata alapján, a MABÉE elnöksége dönt .

A jogi személy (jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet) tagsági jogait állandó, vagy eseti megbízott képviselője útján gyakorolja. A tag felvétele csak abban az esetben tagadható meg, ha őt belépési szándékát megelőző 3 éven belül a MABÉE-böl kizárták.

A tagsági jogviszony a belépési nyilatkozat megtételének napjával, visszaható hatállyal jön létre . A MABÉE-böl kilépett, vagy törölt tag legkorábban csak a kilépést (törlést) követő naptári évben kérheti újra felvételét .

2.) A MABÉE  ifjúsági tagja lehet az, aki még nem töltötte be 18 . életévét.

3.) A MABÉE pártoló tagja az a bel- vagy külföldi természetes és jogi személy, aki a tagsággal járó kötelezettségek nélkül rendszeresen vagyoni hozzájáru-lással támogatja az egyesületet.  A pártoló tag felvételéről a MABÉE Elnöksége határoz . A pártoló tagnak felvételi kérelmében a rendszeres támogatás módozatáról is nyilatkoznia kell .

4 .)A MABÉE  küldöttgyűlése tiszteletbeli tagnak választhatja azt a természetes személyt, aki filatéliát elősegítő jelentős tevékenységet folytat, vagy a magyar filatélia érdekében jelentős tevékenységet fejtett ki .

5.) A rendes tagsági viszony megszűnik :

a.) kilépéssel,

b.) kizárással,

 

 

– 5 –

c.) a tagsági viszonynak a MABÉE által történő felmondásával,

d.) a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével.

6.) Tagsági jogviszony valamennyi tagi formában a tagnak a MABÉE   Elnökségéhez intézett írásbeli nyilatkozatával bármikor, indoklás nélkül kilépéssel megszüntethető. A tagsági viszony azon a napon szűnik meg, amikor a nyilatkozat a MABÉE-höz megérkezett .

7.) Jogszabályt, az alapszabályt, vagy a MABÉE küldöttgyűlése által elfogadott határozatot sértő, illetve az egyesület céljával összeegyeztethetetlen magatartást tanúsító taggal szemben A “fegyelmi vétségekről, büntetésekről és a fegyelmi eljárásról” szóló, a küldöttgyűlés által elfogadott külön szabályzat rendelkezéseit kel l alkalmazni.

A fegyelmi büntetés lehet:

– figyelmeztetés,

– megrovás,

– a MABÉE által adományozott kitüntetés visszavonása, a fegyelmi tanács lefolytatott eljárása alapján kizárásról I. fokon az Elnökség határoz, és azt kezdeményezi a küldöttgyűlésnek. A kizárás büntetést egy év próbaidőre fel lehet függeszteni. Kizárásra az egyesület alapszabályát, vagy a küldöttgyűlés határozatát súlyosan, vagy ismételten sértő magatartás esetén a lefolytatott fegyelmi eljárás alapján kerülhet sor, amely során biztosítani kell a tisztességes eljáráshoz való jogokat. (Meg]. A Ptk. 3:70 §. szövegének átvétele!)

8.) A tagsági viszony a bélyeggyűjtő köri elnökség felmondásával szűnik meg, ha a rendes tag az előírt tagsági díját ismételt írásbeli felszólítás ellenére sem fizeti be és tartozás időtartama meghaladja az egy évet. A felmondásról szóló határozatot indokoltan és írásban kell közölni, ellene az érintett tag az írásbeli közlés átvételétől számított 30 napon belül a MABÉE Elnökségéhez fellebbezhet. A felmondás a közlés átvételétől számított 30 napon, fellebbezés esetén a MABÉE Elnöksége által hozott jogerős határozat napján szűnik meg. Amennyiben a tag legkésőbb a II. fokú jogerős döntés meghozataláig tartozását rendezi, a határozatot vissza kell vonni .

– 6 –

 

 1. A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

1 .) A tag tagsági jogait az általa választott, a MABÉE szervezeti struktúrájába tartozó , szervezeti egység keretében gyakorolja . Tisztségre történő megválasztása esetén tevékenységét társadalmi munkában látja el .

2.) A rendes tag jogai :

 1. a) A nagykorú természetes személy tag szavazati joggal vehet részt az egyesület egysége közgyűlésén, illetve választott küldöttként a küldöttgyűlésen
 2. b) A nagykorú természetes személy tag a MABÉE bármely tisztségére megválasztható, amennyiben vele szemben jogszabályban meghatározott kizáró ok nem áll fenn ,
 3. c) A 14-18 év közötti cselekvőképest kiskorú tag is szavazhat a közgyűlésen csak tisztségre nem választható, minden más a rendes tagra érvényes jog és kötelezettség megilleti, illetve terheli.
 4. d) Részt vehet az egyesület szervezeteinek közgyűlésein. szavazati jogát az általa választott szervezeti egység keretében, illetve küldötté választása esetén a MABÉE küldöttgyűlésén is gyakorolhatja, a rendezvényeken felszólalhat, észrevételt tehet, javaslatot terjeszthet elő.
 5. e) Igénybe veheti — a Szervezeti és Működési Szabályzatban részletezettek szerint — az egyesület által biztosított szolgáltatásokat .
 6. f) Részt vehet a szakosztályok munkájában .
 7. g) Részt vehet a szövetség által rendezett kiállításokon, rendezvényeken .
 8. h) A személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartása mellett betekinthet az egyesület irataiba .

3.) A rendes tag alapvető kötelezettsége a MABÉE célkitűzéseinek elősegítése, programjainak támogatása . Ezen túlmenően:

a.) A MABÉE érdekeinek képviselete, szervezeten belül és kívül egyaránt .

b.) Az egyesület  alapszabályában az etikai, fegyelmi és más szabályzatokban foglaltak betartása, ezek szerinti magatartás tanúsítása.

c.) Az előírt tagdíj, mint vagyoni hozzájárulás esedékességéig , a tárgyi év július 31.-ig történő befizetése az egyesület pénztárába.

2016 évre a tagdíj mértéke 4000,- Ft./év. A további évek tagdíjának mértékét az esedékes éves küldöttülésen kell meghatározni.

d.) A MABÉE vagyonának óvása .

 

– 7 –

 

e.) Az egyesület hivatalos helyiségeiben a házirend betartása .

f) Az egyesület tagja nem veszélyeztetheti a MABÉE céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét. (Megj. A Ptk. 3:66 § /2/ bek . kötelező előírása!)

g.) Köteles a tagnyilvántartáshoz szükséges adatokat szolgáltatni, adatváltozásait (pl. lakcím) a kör útján bejelenteni.

4.) A tagsági jogok forgalomképtelenek és nem örőkölhetőek. A tagok – a tagdíj fizetésén túl – az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. (Ptk.3:65 §)

5.) A 14 év alatti cselekvőképtelen  ifjúsági tagnak nincs szavazati joga.

A kiskorú tag tagdíjfizetési kötelezettségét a nagykorú tagokétól eltérő,

500,- Ft/év összegben kell megállapítani .

6.) A jogi személy (jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti)tag tagsági jogait és az írásban kötött megállapodásokban vállalt kötelezettségeit az általa meghatalmazott természetes személy képviselője útján gyakorolja. A jogi személy tag képviselője egy szavazati joggal rendelkezik .

7.) A tiszteletbeli tag jogai és kötelezettségei :

-Tagdíjmentességet élvez .

– Jogosult a MABÉE küldöttgyűlésén tanácskozási joggal részt venni.

– Tisztségre nem választható.

8.) A pártoló tag jogai és kötelezettségei :

-Jogosult a MABÉE küldöttgyűlésén tanácskozási joggal részt venni .

-Igénybe veheti a MABÉE szolgáltatásait .

-Köteles az általa vállalt formában és mértékben az egyesületet támogatni .

 

 

 1. A MABÉE SZERVEZETE

 

1 .) Bélyeggyűjtő körök, báziskörök, ifjúsági körök

 

1 .1 A MABÉE tagja tevékenységét bélyeggyűjtő körben, vagy bélyeggyűjtő egyesületben (a továbbiakban együttesen: kör) végzi. A tag több körben is tevékenykedhet, de csak egy kör tagjaként gyakorolhatja szavazati jogát a

– 8 –

küldöttválasztó közgyűlésen, illetve a küldöttgyűlésre csak egy helyi szervezet küldöttéül választható .

1 .2 Bélyeggyűjtő kör Magyarországon, valamint külföldi államokban is szervezhető.

1 .3 A bélyeggyűjtő kör nem jogi személy .

1 .4 Új bélyeggyűjtő kör létrehozásához legalább öt természetes személy szükséges, akik maguk közül elnököt, titkárt és ellenőrt (együttesen: vezetőséget) választanak és kérik a megalakuló körnek az egyesület nyilvántartásába való felvételét .

1 .5 A kör tevékenységét, gazdálkodását a vezetőség tagjainak személyes felel ősségével, önállóan végzi, a kör közgyűlésének határozatai alapján, betartva a MABÉE szabályzatait.

1 .6 A kör tagnyilvántartást vezet, amelyet a központi nyilvántartás céljából a MABÉE tagnyilvántartását végző szervezeti egységéhez minden év április  30- ig köteles megküldeni .

1 .7 A báziskör a területükön működő bélyeggyűjtő köröket fogják össze, önkéntes társulás alapján. Létrehozásának feltétele, hogy a csatlakozott körök együttes taglétszáma elérje a 25 főt. Tagnyilvántartását, a tagdíjak beszedését, a bélyegújdonság elosztását a MABÉE Elnökségével kötött írásbeli megállapodásban rögzítettek szerint végzi .

1 .8 Ifjúsági kört legalább öt ifjúsági tag alakíthat . nagykorú körvezető irányításával .

2.) Tagegyesületek

2.1 A tagegyesületek olyan önállóan szerveződő egyesületek, amelyek saját alapszabályuk szerint önálló jogi személyként működnek a 2013.évi V. törvény (Ptk.) és a 2011 . évi CLXXV. törvény rendelkezései szerint .

2.2 Tagegyesület lehet bármely gyűjtői egyesület, amely tevékenységei közé felvette a bélyeggyűjtés támogatását . A tagegyesület kérelme alapján jogi személy tagként nyerhet felvételt . A tagegyesület felvételéről a MABÉE elnöksége dönt . A tagegyesület feladatait, jogaikat és kötelezettségeiket a MABÉE elnökségével kötött külön megállapodásban kell rögzíteni .

2.3 A tagegyesület tagsága szavazati joggal vesz részt a MABÉE megyei, illetve budapesti területi közgyűlésein .

– 9 –

2 .4 A tagegyesület a jelen Alapszabályból származó jogait azt követően gyakorolhatja , amikor a MABÉE Elnöksége a jogi személy tagok közé felvette és a megállapítot t tagdíjat befizette.

3.) Az Egyesület vezető tisztségviselői és a Küldöttgyűlés .

 

3.1 A MABÉE legfőbb döntéshozó szervezete a küldöttgyűlés .

A küldöttgyűlés a MABÉE-t érintő minden olyan kérdésben dönthet, amelyet a jelen alapszabály nem utal más testület, szervezet, vagy tisztségviselő hatáskörébe .

3.2 Az Egyesület vezető tisztségviselői az elnök, az elnökség tagjai, a felügyelő bizottság elnöke és tagjai. Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek a cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. A vezető tisztségviselő feladatait személyesen köteles ellátni.

Nem lehet vezető tisztségviselő:

– akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült,

– aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll,

– akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak,

– az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

Az Egyesület vezető tisztségviselője, illetve más egyesületi tisztséget betöltő tag megbízása megszűnik:

– a megbízás időtartamának lejártával.

– visszahívással .

– lemondással,

– cselekvőképességének a tevékenysége ellátáshoz szükséges körben történő korlátozásával,

– a vele szemben bekövetkezett kizárás, vagy összeférhetetlenségi ok bekővetkeztével.

Vezető tisztségviselő megbízásáról a MABÉE-hez intézett írásbeli nyilatkozatával bármikor lemondhat. A lemondás legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá .

 

– 10 –

 

3 .3 A küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak a következők:

3.3.1 . A küldöttgyűlés a jelenlévő küldöttek egyszerű szótöbbségével dönt:

A MABÉE tevékenységére vonatkozó hosszabb távú irányelvekről és más stratégiai kérdésekről,

– a MABÉE elnökének, elnökségének, a felügyelő és az etikai bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról és visszahívásáról ,

– az éves beszámolók (elnökség, Felügyelő Bizottság, Etikai Bizottság) , valamint a következő évi programok elfogadásáról ,

– a MABÉE előző tárgyévi pénzügyi beszámolójának – ezen belül az egyesület vagyoni helyzetéről szólójelentés – elfogadásáról ,

– a MABÉE éves költségvetésének elfogadásáról , a fizetendő tagdíj rendszeréről, a tárgyévi tagdíjról, a tagdíjmentesség- és mérséklés szabályairól,

– az elnök (tiszteletdíjának) költségtérítésének, valamint más tagot megillető költségtérítés meghatározásáról, a MABÉE tiszteletbeli elnökének, tiszteletbeli tagjainak megválasztásáról, ilyen korábbi döntés visszavonásáról,

– a MABÉE ingatlanjainak eladásáról, illetve megvásárlásáról , – olyan szerződés megkötéséről, amelyet az egyesület vezető tisztségviselőjével, vagy annak közeli hozzátartozójával köt,

– a jelenlegi és a korábbi tagok, tisztségviselők elleni kártérítési igények érvényesítéséről,

– vezető tisztségviselő és az Etikai Bizottság elnöke, illetve tagjai ellen indítandó fegyelmi eljárásról, az ebben eljáró fegyelmi tanács tagjainak a kijelöléséről,

– az Elnökség I. fokú döntései elleni fellebbezések elbírálásáról . ideértve az etikai és a fegyelmi határozatokat is .

a MABÉE végelszámolással történő megszűnése esetén a végelszámoló kijelöléséről,

– minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály, vagy az alapszabály , vagy a MABÉE küldöttgyűlése által hozott más szabályzata hatáskörébe utal.

 

3.3.2 A küldőttgyűlés a jelenlévő küldöttek kétharmados szótöbbségével dönt:

– az SZMSZ és a Választási Szabályzat elfogadásáról módosításáról.

-a MABÉE közhasznú jogállásáról .

 

– 11 –

 

3.3.3. A küldöttgyűlés a jelenlévő küldöttek háromnegyedes szótöbbségével dönt:

– az Alapszabály elfogadásáról, illetve módosításáról.

3.3.4. A küldöttgyűlés az összes küldött háromnegyedes szótöbbségével dönt:

– a MABÉE céljának módosításáról, megszüntetéséről, szétválásáról, más szervezettel történő egyesüléséről,

– megszűnés esetén a MABÉE vagyonának további sorsáról.

3.3.5. A küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe, valamint más választott szövetségi tisztségviselő, illetve szerv hatáskörébe nem tartozó valamennyi kérdésben a döntés joga az Elnökséget illeti meg.

3.4 A tisztségére méltatlanná váló vezető tisztségviselő , az Etikai Bizottság elnöke és tagja, és a küldött visszahívható . Visszahívást kezdeményezhet a MABÉE elnöksége, Etikai Bizottsága, illetve az elnökség által az adott ügy elbírálására létrehozott fegyelmi tanács. A visszahívást indokolni kell . Visszahívást akkor lehet kezdeményezni, ha :

– a tisztségviselőt vagy küldöttet letöltendő szabadságvesztés büntetésre ítélik,

– az Alapszabályban, vagy a küldöttgyűlés által elfogadott szabályzatokban meghatározott alapvető kötelezettségét írásbeli felhívás ellenére nem teljesíti, vagy ha vállalt feladatát tartósan, legalább egy éven keresztül nem látja el.

A küldöttet az őt megválasztó szervezeti egység a Választási Szabályzat  előírásainak alkalmazásával hívhatja vissza .

3.5 A küldöttgyűlést az elnökség határozata alapján évente legalább egyszer a MABÉE elnöke a MABÉE székhelyére hívja össze. Legalább négyévenként tisztújító küldöttgyűlést kell tartani . A küldöttgyűlésre a meghívót a hely, az időpont és a javasolt napirend megjelölésével 15 nappal előbb , igazolható módon postai vagy elektronikus úton el kell küldeni .

Elektronikus úton az erre bejelentkező küldöttek kapnak meghívót. Ennek részletes szabályait az SZMSZ-ben kell előírni . Az írásbeli előterjesztésekhez az egyesület szervezeti egységei a MABÉE-hez 5 munkanapon belül beérkező észrevételt tehetnek írásban, amelyet a küldötteknek pótlólag meg kell küldeni .

Ugyancsak 5 munkanapon belül bármely küldött a küldöttgyűlést összehívó személytől, vagy szervezettől részletes indokolással kérheti a napirend kiegészítését. A kiegészítés tárgyában a küldöttgyűlés összehívója dönt. Amennyiben az indítványt elutasítja, vagy a döntést elmulasztja, a küldöttgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a kiegészítés elfogadásáról . A küldöttgyűlés időpontját és tervezett napirendjét 30 nappal előbb a MABÉE hivatalos honlapján közzé kell tenni .

 

– 12 –

 

3 .6 A rendkívüli küldöttgyűlést abban az esetben is össze kell hívni, ha azt a küldöttek egytizede, vagy a Felügyelő Bizottság az ok és cél megjelölésével írásban kezdeményezi .

– Rendkívüli tisztújító küldöttgyűlést kell összehívni, ha a szervezetnek nincs elnöke,

– vagy az elnökség tagjainak állandó létszáma 50 % alá csökken .

Amennyiben az elnökség, illetve az elnök ennek a kezdeményezésnek nem tesz eleget, a küldőttgyűlést a Felügyelő Bizottság elnöke köteles a kezdeményezés megérkezésétől számított 15 napon belül összehívni.

3.7 Az elnök, vagy a jelen alapszabályban meghatározottak szerint erre feljogosított személy, illetve a Felügyelő Bizottság köteles a küldöttgyűlést haladéktalanul összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha a szövetség vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi, illetve előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni, vagy az egyesület céljainak elérése veszélybe kerül.

3.8 A küldöttgyűlés nem nyilvános . A jelen Alapszabály előírásai szerint elrendelt zárt ülés kivételével azon részt vehetnek a küldöttgyűlés összehívására jogosult tisztségviselő által meghívottak, valamint az Alapszabály, vagy a küldöttgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek.

3.9  A küldöttgyűlés résztvevői:

a.) A küldöttgyűlésen szavazati joggal részt vesznek :

– a megyei/Budapest területi közgyűlések megválasztott küldöttei ,

– a szakosztályok megválasztott küldöttei

b.)  A küldöttgyűlésre tanácskozási joggal meg kell hívni:

– az elnökség küldöttnek meg nem választott tagjait ,

– a tiszteletbeli és pártoló tagokat .

c.) A küldöttgyűlésre meghívhatóak és azon tanácskozási joggal részt vehetnek:

– a partner-és társszervek képviselői, így különösen a MAFITT elnöke ,

– a Magyar Posta Zrt. képviselője,

– a Bélyegmúzeum és a Postamúzeum igazgatója ,

– a megyei/Budapest területi közgyűlések, a szakosztályok, az állandó bizottságok küldöttnek nem választott elnökei ,

– a külföldön működő MABÉE körök elnökei.

 

– 13 –

3.10 A küldöttgyűlés határozatképessége, a határozathozatal és lebonyolításának egyéb szabályai

3.10 .1 A küldöttgyűlés határozatképes, ha a megnyitásakor a küldöttek több mint

50 % – a jelen van.

Határozatképtelenség esetén a megismételt küldöttgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes, amennyiben a napirendek nem változtak, valamint az újra összehívott küldöttgyűlés időpontját a meghívó szövege tartalmazza .

3.10.2 A küldöttgyűlés megkezdése előtt, illetve annak megnyitásakor külön jelenléti íven kell rögzíteni a szavazati, illetve a tanácskozási joggalmeghívot-takat,

– ellenőrizni kell a szavazati jogosultságot ,

– meg kell állapítani a határozatképességet,

– nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel meg kell választani a jegyzőkönyvvezetőt és két jegyzőkönyv hitelesítőt, valamint a három tagú Szavazatszámláló Bizottságot .

3.10 .3 A küldöttgyűlést az elnök, vagy az elnök által kijelölt levezető elnök(ök) vezeti(k) .

3.10 .4 A napirendi pontok tárgyalásának menete :

– A napirendi pontokat az elnök (levezető elnök) terjeszti elő és fogadtatja el .

-A küldöttek által írásban javasolt kiegészítő napirendi pont (lásd a 3 .5 pontot) elfogadásához a jelenlevők egyszerű szótöbbsége szükséges . A küldöttgyűlésen további új napirendi pont felvétele nem lehetséges .

– Az írásban kiküldött előterjesztéshez a napirendi pont előadója szóbeli kiegészítést tehet .

– A hozzászólások időtartamát a küldöttgyűlés egyszerű szótöbbséggel korlátozhatja . de ennek mértéke nem lehet kevesebb 5 percnél . A korlátozásra a küldöttgyűlés megnyitásakor, vagy egy napirendi pont tárgyalásának megkezdésekor, bármely küldött ügyrendi javaslatára kerülhet sor .

– A hozzászólásokra a napirendi pont előadója ad választ .

– A határozati javaslatok elfogadása során, először a módosító javaslatokról kell egyenként szavazni, ezt követően kell az egész előterjesztést megszavaztatni .

– Ugyanabban a témában újabb hozzászólást csak egy alkalommal lehet engedélyezni, kivéve a személyes megtámadás esetét . Az újabb hozzászólás legfeljebb 2 perces lehet .

 

– 14 –

 

– A szavazati és tanácskozási jogosultság nélküli hozzászólási kérelmeket a levezető elnök bírálja el .

– Ügyrendi kérdést, vagy javaslatot bármely küldött 2 percben tehet . A levezető elnök köteles megvonni a szót attól a küldöttől, akinek hozzászólása az ügyrendi kérdés /javaslat tárgyához nem tartozik .

3.10.5 A küldöttgyűlés határozatait -a jelen Alapszabályban megjelölt kivételek -től eltekintve – nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza . (Az adott szavazásnál a teremben lévő és szavazati joggal rendelkező tagok 50 %-ának és egy főnek egyetértő szavazata .) Szavazategyenlőség esetén a határozatot elutasítottnak kell tekinteni. A szavazatokat minden esetben meg kell számolni, a jegyzőkönyvben pedig fel kell tüntetni az igennel, a nemmel szavazók, valamint a tartózkodók számát . A teremben tartózkodó, de nem szavazó tagokat  tartózkodónak kell tekinteni .

Elfogadottnak azt a javaslatot kell tekinteni, amely megkapta az igen szavazatok előírt többségét. A határozathozatal pontosságának megállapítása érdekében a levezető elnök saját hatáskörben, vagy a Szavazatszámláló Bizottság elnökének javaslatára bármikor  létszám ellenőrzést, indokolt esetben megismételt szavazást rendelhet el .

3.10.6 Zárt ülésen és titkos szavazást kell tartani a tisztségviselők megválasztásakor, visszahívásakor. A zárt ülésen kizárólag a küldöttek, valamint a küldötti megbízással nem rendelkező tisztségviselők vehetnek részt .

A megnyitásakor már határozatképes küldöttgyűlés a jelenlévők kétharma-dának szavazatával dönthet arról, hogy fontos szervezeti okból zárt tanácsko-zást kell tartani . Visszahívás esetén egyúttal a tisztségviselő helyére megválasztandó új tisztségviselőt is meg kell jelölni és a két kérdésről egy küldöttgyűlésen kell dönteni.

Ennek érdekében a Választási Szabályzat általános előírásaitól eltérve az adott tisztségre jelölt a küldöttgyűlés helyszínén, nyílt szavazással is jelölhető. Az ilyen jelöléshez azonban az összes küldött legalább felének igen szavazata szükséges. Az adott tisztségre több jelölt is állítható . A küldött gyűlés először titkos szavazással dönt  a visszahívásról, majd ennek eredményétől függően kerül sor a nyílt jelölésre, illetve a jelölt(ek)ről újabb titkos szavazás dönt .

3 .10.7 A küldöttgyűlésről minden esetben  jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a hozzászólások lényegét, valamint a hozott határozatokat, határidőket, felelősöket, az egyes szavazatok pontos arányait , ideértve a tartózkodásokat is.

3 .10.8 A levezető elnök megvonhatja a szót attól -aki figyelmeztetés ellenére- nem a napirendi pontról beszél, az időkorlátot nem tartja be, vagy a küldött-gyűléshez  méltatlan hangnemben beszél .

 

– 15 –

3.10 .9 Titkos szavazás alkalmával a teremben szavazati jogosultság nélküli személyek kivéve a küldötti státusszal nem rendelkező tisztségviselőket- nem tartózkodhatnak, azonban a titkos szavazás eredményét változatlanul nyilvánosan kell kihirdetni .

 1. Megyei/Budapesti területi közgyűlések és a küldöttválasztás

 

4.1 A megyei/Budapest területi közgyűléseket évente legalább egy alkalommal a MABÉE küldöttgyűlése előtt össze kell hívni, amelyen minden tag részt vehet . A közgyűlést akkor is össze kell hívni, ha a területhez tartozó tagok egy tizede az ok és a cél megjelölésével azt írásban kezdeményezi .

4.2 A megyei/Budapest területi közgyűlést a megyei/Budapest területi elnökök hívják össze.

4.3 A megyei/Budapest területi közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik :

– a megyei/Budapest területi elnökség és a küldöttek megválasztása ,

– az éves megyei/Budapest területi program és az éves munkáról szóló beszámoló elfogadása,

– kitüntetési javaslatok megvitatása, felterjesztése az elnökség részére ,

– vélemény nyilvánítása a MABÉE elnökségének szakmai beszámolójáról , vélemény nyilvánítása a MABÉE éves mérlegéről és költségvetéséről.

4.4 A megyei/Budapest területi közgyűlés 30 fő -ig egy főt, minden további megkezdett 30 fő után további 1-1 főt választ a MABÉE küldöttgyűlésére.

4.5 A megyei közgyűlés küldöttgyűlési formában való szervezésről is dönthet. A közgyűlések megtartásánál a MABÉE küldöttgyűlésre vonatkozószabályokat kell értelemszerűen alkalmazni. A további részletes szabályokat a MABÉE Szervezeti és Működési Szabályzatában (SzMSz) kell meghatározni.

 

 1. A MABÉE elnöksége

 

5.1 . A két küldöttgyűlés közötti időszakban a 4 tagú elnökség a MABÉE ügyvezető szerve. Az elnökség tagjait a küldöttgyűlés választja 4 évre.

Az elnökség tagjai az elnök, továbbá a 3 elnökségi tag .

 

– 16 –

 

A MABÉE elnökét a küldöttgyűlés választja tagjai közül. Megbízása egy választási cikluson belül legfeljebb négy évre, illetve két , egymást követő ciklusra szól.

Az elnökség tagjai közötti munkamegosztásról az elnökség határoz . Az állandó jellegű munkamegosztást a honlapon közzé kell tenni.

5.2 Az elnökség kiemelt feladata a küldöttgyűlés határozatainak a végrehajtása

Előkészíti döntésre a küldöttgyűlés részére :

 1. a) az éves beszámolót és programot ,
 2. b) az éves költségvetést és pénzügyi beszámolót ,
 3. c) az egyesület alapszabályának és a küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó többi szabályzatnak a tervezeteit, módosításait,
 4. d) javaslatot tesz a pártoló, illetve tiszteletbeli tagokra,
 5. e) minden más, a jelen Alapszabályban a küldöttgyűlés hatáskörébe utalt javaslatot.

Az elnökség tagjainak kötelezettsége a küldőttgyűlésen részt venni és választ adni az ott elhangzott kérdésekre .

5 .3 Éves munkaterv és ülésterv alapján dolgozik, legalább kéthavonta tartja üléseit . Az elnökség akkor határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van.

5.4 Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza szavazat-egyenlőség esetén a javaslatot elutasítottnak kell tekinteni. A határozat meghozatalánál nem szavazhat az :

– akit a határozat kötelezettség, vagy felelősség alól mentesít,

– akivel a határozat alapján szerződést kell kötni,

– aki ellen a határozat alapján pert kell indítani .

– akinek közeli hozzátartozója érdekelt a döntésben.

– aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben .

5 .5 Ülései nem nyilvánosak . Az üléseken állandó meghívott a Felügyelő Bizottság elnöke , valamint a további nem állandó meghívásokról az elnök határoz . Az elnökségi ülés határozatait nyilvánosságra kell hozni a MABÉE honlapján .

5.6  Az ülésen elhangzottakról a hozzászólásokat tartalmazó rövidített jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza a határozatokat . Amikor a határozat nem egyhangú, a jegyzőkönyvben név szerint fel kell tüntetni az igennel, a nemmel szavazókat és a tartózkodókat .

 

– 17 –

 

5.7 Egyes feladatok ellátására a tagok és külső szakértők felkérésével eseti bizottságokat hozhat létre .

5.8 Dönt a bélyeggyűjtő körök és a tagegyesületek felvételéről.

5.9 Dönt a szakbizottságok létrehozásáról, megbízza a szakbizottságok elnökeit és azok tagjait.

5 . 10 Az elnökség kinevezi a fegyelmi és külön etikai bizottság tagjait.

5 .11 Elbírálja a szakosztályok megalakítási kérelmét . A kérelem elutasítása esetén, másodfokon a küldőttgyűlés dönt.

5 .12 Tájékoztatást kér a megyei/Budapest területi elnökségektől, a szakosztályoktól és beszámoltatja a szakbizottságokat az általuk végzett munkáról .

5.13 Dönt az általa szervezett országos kiállítások rendezéséről, azok költségeiről, továbbá a nemzetközi kiállításokon való MABÉE szintű részvé-telről.

5.14 Meghatározza a szolgáltatások körét, valamint ezen szolgáltatások díját .

5.15 Kitüntetéseket, vándordíjakat alapít, illetve ítél oda a mindenkori Kitüntetés Szabályzat előírásainak figyelembevételével .

5.16 Pályázatokat ír ki. Elbírálja a beadott pályázatokat .

5.17. Felügyeli a tagnyilvántartást, első fokon eljár a tagsági viszonnyal kapcsolatos beadványok, panaszok elbírálásában .

 

 1. A MABÉE elnökének jogállása és feladatai

 

6 .1 Az elnök irányítja az elnökség munkáját, valamint az ügyviteli szervezet tevékenységét .

6.2 Önállóan képviseli a MABÉE-t . akadályoztatása esetén . írásos megbízása alapján  elnökségi tag helyettesítheti .

6.3 Egyes feladatok tervezése, valamint különböző projektek kidolgozása céljából tanácsadókat kérhet fel .

6.4 Kiemelt feladata a Magyar Posta Zrt.-vel való együttműködés, a kétoldalú megállapodások középtávú és operatív előkészítése .

6.5 Összehívja a küldöttgyűlést, valamint legalább kéthavonta az elnökségi üléseket .

6.6 Elkészíti az elnökség üléstervét, szervezi az elnökségi tagok közötti munkamegosztást .

– 18 –

 

 1. Megyei/Budapest területi elnökségek

 

7.1 A megyei közgyűlések, illetve a Budapest területi közgyűlések legalább 3 fős elnökséget választanak kétéves időtartamra. A megbízás kétévenként megismételhető.

7 .2 A megyei/Budapest területi elnökségek két taggyűlés között irányítják a munkát, éves ülésterv alapján dolgoznak, legalább negyedévente tartják üléseiket .

7 .3 A megyei /Budapest területi elnökségek további feladatait, működési és eljárási rendjét a MABÉE Szervezeti és Működési Szabályzatában kell meghatározni.

7.4 A megyei/Budapest területi elnökség :

– szervezi a terület filatéliai életét , segíti a körök és a gyűjtők tevékenységét ,

– biztosítja a szervezeten belüli információ áramlást és kapcsolattartást ,

– megszervezi és megtartja a megyei/Budapest területi közgyűlést,

– nyilvántartásba veszi az új bélyeggyűjtő köröket és tagokat, az adatokat megküldi a központi nyilvántartás részére .

 1. Felügyelő Bizottság (továbbiakban FB )

 

8.1 Elnökét és két tagját a küldöttgyűlés választja meg két évre . A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai legfeljebb két ciklusra választhatók .

8.2 Az FB a maga által elfogadott ügyrend alapján  működik.

8.3 Az FB alapvető feladata figyelemmel kísérni és ellenőrizni a jogszabályok, az Alapszabály és más egyesületi szabályzatok betartását, a MABÉE, annak elnöksége, más szervezeti egységei működésnek törvényességét, valamint a küldöttgyűlési és az elnökségi határozatok végrehajtását . Ennek során kiemelt figyelemmel kíséri a MABÉE pénzügyi-gazdálkodási munkáját, a működés törvényességét. Előzetesen véleményezi az éves pénzügyi beszámolót, és a költségvetés tervezetét.

8.4 Évente legalább kétszer ülésezik, az ülést az FB elnöke hívja össze. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, nyílt szavazással. A bizottság határozatképes, ha tagjai közül legalább két fő jelen van, ez utóbbi esetben azonban csak egyhangú határozat hozható . Ennek hiányában az ülést 15 napon belül ismételten össze kell hívni.

– 19 –

8.5 Szükség esetén kezdeményezheti rendkívüli küldöttgyűlés összehívását, illetve azt maga is összehívhatja, ha azt a MABÉE elnöke (Elnöksége) elmulasztja .

8.6 A MABÉE nevében aláírja az szövetség elnökével kötendő szerző-déseket.

8.7. Képviseli az Egyesületet, amennyiben esetleg annak elnöke ellen indulna eljárás .

8.8 Tájékoztatást kérhet a vezető tisztségviselőktől, továbbá a MABÉE gazdasági, pénzügyi vezetőjétől (főkönyvelőjétől), betekinthet az egyesület bármely iratába .

8.9 Végzett munkájáról a MABÉE küldöttgyűlésein számol be, előzetesen véleményezi az egyesület  szakmai-, pénzügyi-gazdasági beszámolóját .

8.10 Az FB elnöke tanácskozási joggal részt vesz a MABÉE elnökségi ülésein.

8.11 Ellenőrzéseinek tapasztalatáról 15 napon belül írásban tájékoztatja az elnökséget, ha ennek eredményeként nem észlel intézkedést, a küldöttgyűléshez fordulhat .

8 .12 Jogszabályban rögzített esetekben felhívására össze kell hívni az elnökségi ülést , vagy a küldöttgyűlést . Ha többszöri felszólítás sem hoz eredményt, az ügyészséghez fordulhat .

8 .13 Saját programja alapján vagy a megyei/Budapest területi elnökségek /elnökök / felkérésére esetenként célvizsgálatokat tart .

 

 1. Fegyelmi Bizottság

 

A majd elfogadott Fegyelmi Szabályzat alapján működik . Elnökét és további négy tagját az elnökség jelöli ki két évre . Ügyrendjét maga határozza meg . A Fegyelmi Bizottság elnöke és tagjai legfeljebb két ciklusra választhatók .

 

 1. Az Etikai Bizottság

 

A küldöttgyűlésén elfogadott Etikai Szabályzat alapján működik . Elnökét és további négy tagját az elnökség jelöli ki két évre . Ügyrendjét maga határozza meg . Az Etikai Bizottság elnöke és tagjai legfeljebb két ciklusra választhatók .

 

 1. Szakbizottságok

10 .1 A szakbizottságokat a szövetség feladatainak ellátására az elnökség hozza létre . A bizottság nem jogi személy .

– 20 –

10 .2 A szakbizottságok szervezeti és működési szabályzatát és ügyrendjét a MABÉE elnöksége hagyja jóvá .

10 .3 A szakbizottságok éves program és költségvetés alapján dolgoznak .

 

 1. Szakosztályok

 

11 .1 A szakosztályok olyan önszerveződő, autonóm szakmai közösségek, melyek más speciális filatéliai szempont, gyűjtési terület szerint szerveződnek. A szakosztály nem jogi személy.

11 .2 Szakosztályt legalább 10 MABÉE tag hozhat létre .

11.3. Új szakosztály megalakulását és SZMSZ-ét a MABÉE  elnöksége hagyja

jóvá .

11 .4 A szakosztályon belül a különböző filatéliai részterületekre szekciók alakíthatók , melyek a szakosztály SZMSZ-e szerint működnek.

 

 1. A MABÉE ügyviteli szervezet e

 

12.1 A MABÉE operatív feladatainak ellátása érdekében ügyviteli szervezetet működtet.

12 .2 Az ügyviteli szervezet vezetője  munkakörét pályázat útján nyeri el .

12 .3 Az ügyviteli szervezet feladatait és felépítését a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza .

 

V/A. HATÁROZATHOZATAL TESTÜLETI ÜLÉS TARTÁSA NÉLKÜL (ELEKTRONIKUS SZAVAZÁS)

 

1.A MABÉE Elnöksége Felügyeleti – és Etikai Bizottsága . illetve a területi elnökségei a       testület elnökének kezdeményezésére , a tisztújítással kapcsolatos kérdések kivételével elektronikus úton is határozatot hozhatnak olyan egyszerű ügyekben, amelyek érdemi vita mellőzésével, igen, vagy nem szavazattal eldönthetőek.

 1. Az elektronikus szavazás az interneten létrehozott és egyéni jelszóval védett zárt levelezőcsoport keretében történik. A szavazásra feltett kérdést és az ezzel összefüggő információkat ezen az úton kell a tagoknak megküldeni . Egyúttal , legfeljebb három napos határidőt kell tűzni a válaszadásra .

– 21 –

 1. A szavazás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot küldenek vissza, ahány testületi tag jelenléte lenne szükséges a határozatképességhez ülés tartása esetén . A szavazategyenlőség az indítvány elutasítását jelenti. Az elektronikus szavazás eredményéről a testület tagjait a határozatot tartalmazó rövidített jegyzőkönyvvel ugyancsak elektronikus úton kell értesíteni.
 2. Ha bármely testületi tag az elektronikus szavazás helyett a testületi ülés megtartását kéri, azt össze kell hívni.

 

 1. A HATÁROZATOK NYILVÁNTARTÁSÁNAK ÉS KÖZLÉSÉNEK RENDJE

 

1.) A küldöttgyűlésről, a közgyűlésekről, az elnökség/ek és a Felügyelő   Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni .

2.) A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

a.) a megjelent szavazati joggal rendelkezők számát és névsorát ,

b.) a határozatképesség megállapítását ,

c.) a véglegesített napirendet ,

d.) a hozzászólások lényeges elemeit ,

e.) a határozatok szó szerinti szövegét, a határidő és a felelős megjelölésével,

f.) a szavazás eredményét akkor kell név szerint feltüntetni, ha ezt a MABÉE vagy a megyei/Budapest területi elnökség bármely tagja külön kéri .

3 .) A jegyzőkönyv hitelesítése :

a.) a küldöttgyűlés és a taggyűlések jegyzőkönyvét a levezető elnök és két hitelesítő írja alá

b.) az elnökségi ülések jegyzőkönyvét valamennyi jelenlévő tagnak alá kell írnia

4.) A határozatok nyilvántartása a határozatok tárában történik. A nyilvántartásban szereplő adatok:

a.) a határozat sorszáma (évenként lezárva),

b.) a határozat végleges szövege ,

c.) érvényességi köre, hatálya ,

d.) a határozat meghozatalának idő pontja .

5 .) A MABÉE küldöttgyűlésének határozatait a honlapon az ülést követően kell

közzétenni.

 

– 22 –

6.) Az előző pontban megjelölt eseteken túl a testületi döntések határozatait 30 napon belül közölni kell az érintettekkel . A MABÉOE elnöksége dönthet arról, hogy bármely testület határozatát  a honlapon is közzé kell tenni .

7 .) A MABÉE bármely tagja kérheti, hogy az Elnökségi ülésekről készült – a határozatokat is tartalmazó – jegyzőkönyveket megismerhesse . Ez a jog azonban a személyiségi jogokat nem sértheti . A határozatok név szerinti megszavazása esetén az egyes testületi tagok szavazatának megismeréséhez az érintettek előzetes hozzájárulása szükséges.

VII. A MABÉE GAZDÁLKODÁSA

 

1 .) A MABÉE a Ptk. és a civil szervezetekre vonatkozó 2011 . évi CLXXV. törvény előírásait figyelembe véve végzi gazdálkodási tevékenységét .

2.) A MABÉE éves költségvetés alapján gazdálkodik .

3.) A MABÉE bevételei :

a.) a tagdíj

b.) a végzett szolgáltatások ellenértéke

c.) pályázatok bevételei

d.) adományok és támogatások

e.) egyéb bevételek

4.) A MABÉE céljai megvalósítása érdekében nonprofit, kiegészítő vállalkozási

tevékenységet végezhet.

 

5.) A MABÉE vagyona, az Egyesület  megszűnése

 

5 .1 A MABÉE vagyonát pénz és egyéb eszközei, ingó és ingatlan vagyontárgyak képezik. Vagyonát megszűnése esetén nem lehet felosztani .

5.2 A MABÉE más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesületekkel egyesülhet , illetve egyesületekre válhat szét.

5 .3 A MABÉE jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után megmaradó vagyonát elsősorban annak a civil szervezetnek kell átadni, akit   nemzeti szövetségként elismer. Ennek hiányában a vagyont olyan civil szervezetre kell átruházni, aki vállalja . hogy egy vagy több MABÉE álltal

– 23 –

 

végzett tevékenységet (pl . kiállítási tevékenység . könyvtár fenntartása) tovább folytat .

5 .4 Megszűnés esetén gondoskodni kell az iratok törvényi előírásainak megfelelő irattározásáról a MABÉE és az elődszervezetek, valamint a MABÉE őrzésében lévő , megszűnt bélyeggyűjtő egyesületek iratainak, tárgyi emlékeinek esetében elsősorban a Bélyegmúzeum részére történő átadásra kell törekedni.

 

VIII. TÖRVÉNYSZÉKI HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSA

 

1 Amennyiben a törvényszék a MABÉE küldöttgyűlésének, vagy más szervének korábbi határozatát jogerősen megsemmisíti, úgy az elnökség a határozat kézhez vételétől számított 30 napon belül intézkedik arról, hogy a MABÉE arra illetékes szerve tárgyalja meg a bíróság ítéletéből eredő felada-tokat és hozza meg a szükséges intézkedést.

 1. Amennyiben a törvényszék jogerősen megsemmisíti a küldőttgyűlés tisztségviselő megválasztásáról szóló határozatát, úgy az elnök, – amennyiben az elnök érintett – az elnökség többi, nem érintett tagja, amennyiben valamennyi vezető tisztségviselő érintett, úgy a Jelölő Bizottság elnöke 30 napon belül köteles a választás megismétlése érdekében összehívni a küldöttgyűlést, legkésőbb a bírósági ítélet jogerőre emelkedésének napjától számított 90 napon belüli időpontra.

 

 1. VEGYES ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

 

 • Az Alapszabálynak a választással megválasztott tisztségekre vonatkozó rendelkezéseit első ízben, 2018-ban, a következő általános küldöttválasztáskor kell alkalmazni.

2.) Az Alapszabályt  2018-ban felül kell vizsgálni és az abban foglaltakat a kétéves működés során szerzett tapasztalatok alapján módosítható és a kétéves ciklus négy éves ciklusra módosítható.

3.) A 2016.Június 14-én megtartott alakuló ülésen az alábbiakat választották meg tisztségviselőknek:

elnöknek  Bendekovits József  1205 Bp. Mikszáth u. 63. sz.

elnökségi tagnak Tóvári Pál (pénztáros) 1204 Bp.Ady Endre u. 130 sz.

elnökségi tagnak Cseh József (titkár) 1203 Bp. Korom u. 15 sz.

elnökségi tagnak Bajdik István  1105 Bp. Ugor u. 1. sz.

– 24 –

felügyelő bizottság elnöke Rakk Gyula 1202 Bp.Losonci u. 11. sz.

felügyelő bizottsági tagnak Bencze Lajos 1204 Bp. Ady Endre u. 108.sz .

felügyelő bizottsági tagnak Biró László 1211 Bp. Ady Endre u. 5. sz.

felügyelő bizottsági tagnak Szabelláné Ballai Éva 1204 Bp. Wesselényi u. 134. sz.

alatti lakosokat.

4.) Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvröl szoló 2013. évi V. (Ptk)törvény, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.évi CLXXV. törvény  rendelkezései az irányadók .

5.) Az elfogadott alapszabályt  egységes szerkezetben az egyesület honlapján kell közzétenni és hatályba a közzététel napján lép .

Budapest, 2016 . Szeptember. 20.

Bendekovits József

a MABÉE  elnöke sk .

Cseh József

a taggyűlés  levezető elnöke sk .

Tanuk :

Lipták Rezső                                    1203 Bp. Kossuth L. u. 15.

Biró László                                        1211. Bp.Ady Endre út 5.